Tipus: 

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data: 14 de Maig de 2019

Hora: 13:00 hores

Arxius relacionats:

Acta de la sessió

CONVOCATÒRIA:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

ORDRE DEL DIA:

ALCALDIA

1.APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY, DE L’ ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 7 DE MAIG DE 2019, (EXP. JGL /2019/21) .

REGIDORIA D’URBANISME I RECURSOS HUMANS

2.ATORGAR, SI ESCAU, LLICCÈNCIA D’OBRES MENORS AL SR. D. D., EN CARRER SATURN,5 (EXP. 1961/2019)
REGIDORIA DE TURISME, PATRIMONI, ENSENYAMENT, FORMACIÓ I OCUPACIÓ

3.APROVAR, SI ESCAU, EL CALENDARI ESCOLAR DE LA LLARS D’INFANTS MUNICIPAL, EL TRENET, PER AL CURS ESCOLAR 2019/2020, (EXP. 2884/2019)

Close Menu