Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 14 de juliol de 2020

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

ALCALDIA

1.APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA, DE DATA 7 DE JULIOL DE 2020 (EXP. JGL 2020/18 )

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

2.APROVAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENT D’UNA MÀQUINA DE VAPOR PER NETEJAR LES MALES HERBES, APROVAR ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES D’AQUEST CONTRACTE. (EXP. 7178/2019)

3.ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENOR A LA SRA. M.F.D. PER REFORMA D’HABITATGE UNIFAMILIAR, EN C/ DE LA CERDANYA, 3-5 (EXP. 2672/2020)

4.ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR AL SR. H.D.R, PER AMPLIACIÓ HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, EN C/ BALANCES, 10 (EXP. 6980/2019)

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT I HABITATGE I PLATGES

5.DECLARAR, SI ESCAU, DESERTA LA LICITACIÓ PER L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A L’EXPLOTACIÓ INDIRECTA DE RESTAURACIÓ EN LA ZONA DE SERVITUD DE PROTECCIÓ PER A LA TEMPORADA 2020-2021, LOT 7 I LOT 4, I APROVAR L’INICI DEL PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT PER LA SEVA ADJUDICACIÓ (EXP. 1015/2020)

6.RECTIFICAR, SI ESCAU, L’ERROR MATERIAL DETECTAT EN L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 7 DE JULIOL DE 2020 (EXP. 1016/2020)
REGIDORIA DE SERVEIS COMUNITARIS

7.APROVAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL AUDIOVISUAL PER A LA SALA D’ACTES DEL CASAL MUNICIPAL , APROVAR ELS PLECS DE PRESCRIPCIONS ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES D’AQUEST CONTRACTE (EXP. 2549/202)

REGIDORIA D’EDUCACIÓ

8.APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI QUE REGULA L’ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I L’AMPA ESCOLA COSSETANS DE CUNIT PER LA REALITZACIÓ DEL CASAL D’ESTIU 2020 (EXP. 1463-2020)

PROPOSTES URGENTS
PRECS I PREGUNTES

Arxius relacionats: