Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 14 de març de 2023

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

Ordre del dia:

ALCALDIA

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ EXTRAÒRDINÀRIA DEL DIA 8 DE MARÇ DE 2023. (EXP. JGL /2023/9)

REGIDORIA D’ESPORT

  1. APROVAR, SI ESCAU, LA DEVOLUCIÓ DE FIANÇA DEL CONTRACTE PEL SUBMINISTRAMENT DEL MATERIAL NECESSARI PER LA PRESTACIÓ DELS DIFERENTS SERVEIS AL COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL (6303/2015)
  2. APROVAR, SI ESCAU, LA PRORROGA DEL CONTRACTE PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS ESPORTIUS DEL CEM ELS JONCS (EXP. 6475/2020)

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT, HABITATGE I PLATGES

  1. APROVAR, SI ESCAU, LA CANCEL·LACIÓ DE LA FACTURA EMESA PEL CÀNON DE TEMPORADA 2022 PER L’EXPLOTACIÓ DELS MÒDULS DE RESTAURACIÓ EN ZONA DE SERVITUD DE PROTECCIÓ DE DOMINI PÚBLIC MARÍTIM LOT 7 (EXP. 1198/2022)

 

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER REHABILITACIÓ FAÇANA NIVELL PLANTA ÀTIC EN EDIFICI PLURIFAMILIAR (EXP. 1303/2023)

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER CONSTRUCCIÓ DE PISCINA D’ÚS PRIVATIU. (EXP. 1301/2023)

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER REHABILITACIÓ DE FAÇANES EN EDIFICI PLURIFAMILIAR (EXP. 772/2023)

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR PER REVISIÓ I REPARACIÓ DE COBERTA I SUBSTITUCIÓ TANCAMENTS EXTERIORS (EXP. 1698/2023)

 

  1. DENEGAR, SI ESCAU, LA PETICIÓ D’ATORGAMENT DE LLICÈNCIA D’OBRES PER CONSTRUCCIÓ DE PISCINA. (EXP.744/2023)

 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

 

No n’hi hagué

PRECS I PREGUNTES

No n’hi hagué

 

Arxius relacionats: