Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 13 de novembre de 2018

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

 

 

Ordre del dia:

ALCALDIA
1.APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE DATA 6 DE NOVEMBRE DE 2018 (EXP.2018/23)

2.REQUERIR, SI ESCAU, AL SENYOR S.E PER TAL QUE EN EL TERMINI DE 10 DIES PRESENTI ELS DOCUMENTS SOL·LICITATS (EXP. 5167/2018)

3.ADMETRE, SI ESCAU, A TRÀMIT LA SOL·LICITUD PRESENTADA PER LA SRA. R.M.T. INCOANT-SE EXPEDIENT DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. (EXP. 2862/2018)

4.CONCEDIR, SI ESCAU, A TRÀMIT D’AUDIÈNCIA I VISTA DE L’EXPEDIENT A LES PARTS INTERESSADES DURANT 10 DIES, PERQUÈ PUGUIN FER AL·LEGACIONS (EXP. 5693/2017)

REGIDORIA D’URBANISME I RECURSOS HUMANS

5.ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR AL SR. A.H.G. PER CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR EN C/ ANDORRA, 24 (EXP. 3582/2018)

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT, VIA PÚBLICA I PLATGES

6.APROVAR, SI ESCAU, LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA CONSTITÏDA PER F. M.P. (EXP. 5362/2018)

 

PROPOSTES URGENTS

PRECS I PREGUNTES

Arxius relacionats: