Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 12 de novembre de 2019

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

ALCALDIA

1.APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY, DE L’ ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ,SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 5 DE NOVEMBRE DE 2019, (EXP. JGL /2019/47)

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

2.ATORGAR, SI ESCAU, LA PRÒRROGA DE LA LLICÈNCIA D’OBRES NÚM. 36/2019 PER A LA FINALITZACIÓ I EXECUCIÓ DE L’OBRA, PER REPARACIÓ DE VOLADISSOS EN FAÇANA D L’EDIFICI SITUAT AL CARRER DEL SOL, 13, AMB UN TERMINI PER FINALITZAR DE 3 MESOS. (EXP. 1885/2019)

3.ATORGAR, SI ESCAU, LA PRÒRROGA DE LA LLICÈNCIA D’OBRES NÚM. 64/2017 PER A LA FINALITZACIÓ I EXECUCIÓ DE L’OBRA, PER CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT EN CARRER SEGRE,13, AMB UN TERMINI D’UN ANY PER FINALITZAR. (EXP. 2885/2017)

4.ATORGAR, SI ESCAU, LA PRÒRRAGA DE LA LLICÈNCIA D’OBRES NÚM. 62/2017 PER A LA FINALITZACIÓ I EXECUCIÓ DE L’OBRA, PER LA CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT EN CARRER TULIPA, 148, AMB UN TERMINI PER FINALITZAR D’UN ANY. (EXP. 5749/2016)

PROPOSTES URGENTS
PRECS I PREGUNTES

Arxius relacionats: