Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 12 de maig de 2020

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en  primera  convocatòria i una hora  més  tard  en segona convocatòria, per a tractar els  assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

ALCALDIA

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY, DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL ,SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA  10 DE MARÇ  DE 2020, (EXP. JGL /2020/8)

REGIDORIA D’ORDENACIÓ I OBRES

  1. DENEGAR LA SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE LES GARANTIES DEFINITIVES A L’EMPRESA FOREST GESTIO INTEGRAL DE INGENIERIA S.L PER ALS LOTS 1-3 DEL CONTRACTE DE REDACCIÓ DE PROJECTES PER A CONDICIONAMENT DE CARRETERES DE CUNIT, I REQUERIR PERQUÈ PRESENTI ELS PROJECTES EN FORMAT PAPER. (EXP. 1901/2018)

REGIDORIA DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I LA FUNDACIÓ PERE TARRÉS ( EXP. 2514/2018)

REGIDORIA D’EDUCACIÓ

  1. APROVAR, SI ESCAU EL CALENDARI ESCOLAR DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL EL TRENET PER AL CURS ESCOLAR 2019/2020, PERLLONGANT EL SERVEI ESTIVAL OFERT FINS EL DIA 31 DE JULIOL DE 2020. (EXP. 2488/2019)

Arxius relacionats: