Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 12 d'abril de 2022

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

Ordre del dia:

ALCALDIA 

 1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 5 D’ABRIL  DE 2022. (EXP. JGL /2022/13)

REGIDORIA D’ORDENACIÓ DEL TERRITORIO

 1. APROVAR ,SI S’ESCAU, REMETRE A L’OTAA, LA SOL·LICITUD D’INICI DE L’AVALUACIÓ AMBIENTAL ESTRATÈGICA ORDINÀRIA, PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN CÀMPING AMB UNA LLACUNA PER A LA PRÀCTICA DEL SURF I LA REHABILITACIÓ DE LA MASIA DE CAL PLA A CUNIT (EXP. 3028/2022)

 

RECURSOS HUMANS

 1. APROVAR, SI ESCAU, EL PROTOCOL DE TELETREBALL DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT (EXP. 2966/2022)
 2. DESESTIMAR, SI ESCAU, EL RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PEL COL·LEGI OFICIAL DE BIBLIOTECARIS-DOCUMENTALISTES DE CATALUNYA (EXP. 7264/2021)

REGIDORIA DE MEDI  AMBIENT, HABITATGE I PLATGES

 1. APROVAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER LA INSTAL·LACIÓ D’UNA GUINGUETA-BAR (EXP. 2402/2022)
 2. REQUERIR, SI ESCAU, A L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA DEL CONTRACTE D’UNA MÀQUINA ESCOMBRADORA PER A LA FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE (EXP. 2746/2020)
 3. APROVAR, SI ESCAU, ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE LES AUTORITZACIONS PER L’EXPLOTACIÓ DELS SERVEIS DE TEMPORADA EN ZONA DE DOMINI PÚBLIC (EXP 1198/2022)
 4. ADJUDICAR, SI ESCAU EL CONTRACTE DEL SERVEI DE SUPORT A LA NETEJA VIARIA I MANTENIMENT DE PARCS I JARDINS (EXP. 3858/2021) 

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES 

 1. APROVAR, SI ESCAU, LA MODIFICACIÓ A L’ADHESIÓ AL CONTRACTE MARC AMB L’ACM DEL SERVEI DE MANTENIMENT D’APARELLS ELEVADORS A FAVOR DE KONE ELEVADORES S.A (EXP. 7947/2021)
 2. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER REPARACIÓ DE FILTRACIONS DE ZONES COMUNITÀRIES EN RESIDENCIAL BALI (EXP. 91/2022)
 3. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENOR PER CONSTRUCCIÓ DE PISCINA D’ÚS PRIVATIU (EXP. 914/2022)
 4. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENOR PER CONSTRUCCIÓ DE PISCINA D’ÚS PRIVATIU (EXP. 1323/2022)
 5. ATORGAR, SI ESCAU LLICÈNCIA DE SEGREGACIÓ DE FINQUES AFECTADES PER UN PROJECTE D’ACTUACIÓ D’INTERÈS PÚBLIC EN SÒL NO URBANITZABLE (EXP. 1229/2022)
 6. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER REFORMA INTERIOR EN HABITATGE UNIFAMILIAR (EXP. 1094/2022)
 7. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA COMUNITAT DE PROPIETARIS PER REPARACIÓ DE FAÇANA (EXP. 1357/2022)
 8. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA COMUNITAT DE PROPIETARIS PER REHABILITACIÓ DE FAÇANES EN EDIFICI PLURIFAMILIAR (EXP. 1328/2022)

 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

REGIDORIA D’ORDENACIÓ DEL TERRITORIO

 1. APROVAR, SI ESCAU, LA PARTICIPACIÓN I ACCEPTACIÓ DEL PROCEDIMENT PEL QUE S’APROVA LES BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ D’AJUDES PER LA REHABILITACIÓ D’EDIFICIS DE TITULARITAT PÚBLICA (EXP. 3107/2022) 

PRECS I PREGUNTES 

No n’hi hagué

Arxius relacionats: