Tipus de sessio:

Caràcter: Extraordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 12 de setembre de 2023

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

Ordre del dia:

ALCALDIA

 1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 31 D’AGOST  DE 2023. (EXP. JGL /2023/32)
 2. APROVAR, SI ESCAU, LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE PEL SERVEI DE CONTROL D’ACCÉS A L’OFICINA D’ATENCIÓ ALS CIUTADANS DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT. (EXP. 6365/2022)

AREA DE TERRITORI, PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ 

 • REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES 
 1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MENOR PER REHABILITACIÓ DE FAÇANES EN HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT (EXP. 4102/2023) 
 1. ATORGAR, SI ESCAU, PRÒRROGA DE 3 MESOS DEL TERMINI PER L’INICI DE L’OBRA AMB LLICÈNCIA 35/2023 (EXP. 8599/2022)
 1. ATORGAR, SI ESCAU, PRÒRROGA DE LA LLICÈNCIA D’OBRES NÚMERO 65/2021 PER A LA FINALITZACIÓ I EXECUCIÓ DE L’OBRA PER CONSTRUCCIÓ D’UN HABITATGE UNIFAMILIAR (EXP. 2924/2021)
 1. ADJUDICAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE VARIS ELEMENTS DE L’EDIFICI DE L’AVI PAU, SITUAT A L’AVINGUDA DE BARCELONA, 160 (EXP. 4997/2023)

AREA DE SERVEIS INTERNS I SEGURETAT CIUTADANA

 • REGIDORIA DE SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL
 1. APROVAR, SI ESCAU, LA CONTINUÏTAT DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT MITJANÇANT ARRENDAMENT D’UN VEHICLE DE SERVEIS POLICIALS (EXP.273/2019) 

AREA DE SERVEIS PERSONALS 

 • REGIDORIA DE JOVENTUT 
 1. ADJUDICAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE DINAMITZACIÓ JUVENIL DE CUNIT (EXP. 5933/2023) 

AREA DE TRANSICIÓ ECOLÒGICA I SERVEIS COMUNITARIS 

 • REGIDORIA DE MEDI AMBIENT I SERVEIS PÚBLICS 
 1. APROVAR, SI ESCAU, LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT PÚBLIC URBÀ. (EXP. 2150/2019) 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

No n’hi ha

PRECS I PREGUNTES

No n’hi han

Arxius relacionats: