Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 11 de juny de 2019

Hora de convocatòria: 10:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

ALCALDIA

1.APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY, DE L’ ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ,SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 4 DE JUNY DE 2019, (EXP. JGL /2019/25) .

2.DESESTIMAR, SI ESCAU, LES AL·LEGACIONS PRESENTADES PEL SR. J.E.P.R. PER RECLAMACIÓ PATRIMONIAL (EXP. 3720/2018)

3.ADMETRE, SI ESCAU, LA SOL·LICITUD PRESENTADA PER LA SRA. M.A.B. INCOANT-SE EXPEDIENT DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL (EXP. 6247/2018)

REGIDORIA D’URBANISME I RECURSOS HUMANS

4.ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA COMUNITAT DE PROPIETARIS PER REHABILITACIÓ DE FAÇANA, EDIFICI PLURIFAMILIAR, EN C/GARBÍ,16 (EXP. 2846/2019)

5.ATORGAR LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA COMUNITAT PROPIETARIS EDIFICI NEPTUNO, A L’AVINGUDA TARRAGONA, 104, PER REHABILITACIÓ FAÇANA EDIFICI PLURIFAMILIAR (EXP. 2934/2019)

6.ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A ASSOCIACIÓ CANNÀBICA CASA VERDE, PER REHABILITACIÓ FAÇANA AV. BARCELONA,6 (EXP. 3044/2019)

7.ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR A PROMOVERTI HABITAT S.L. EN CARRER RAJOLERS, 29-31 I 33 PER CONSTRUCCIÓ DE 4 HABITATGES I 4 LOCALS (EXP. 6687/2018)

REGIDORIA DE TURISME, PATRIMONI, ENSENYAMENT, FORMACIÓ I OCUPACIÓ

8.APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I L’AMPA ESCOLA SOLCUNIT DE CUNIT PER LA REALITZACIÓ DEL CASAL D’ESTIU 2019 I REGULAR LES CONDICIONS D’ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA PER IMPORT DE 20000€ (EXP. 575/2019)

9.APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DEL CONVENI ENTRE EL CENTRE EDUCATIU INSTITUT ERNEST LLUNCH I MARTIN, L’AMPA ESCOLA SOLCUNIT, I L’AJUNTAMENT DE CUNIT PER A L’ÚS SOCIAL DE LES INSTAL·LACIONS DEL CENTRE EDUCATIU PER A LA UTILITZACIÓ PER PART DE L’ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES DE CEIP PER A LA REALITZACIÓ DEL CASAL D’ESTIU 2019 (EXP. 3328/2019)

10.APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ANNEX AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS AMB L’OBJECTE D’INCORPORAR EL SERVEI DE CENTRE OBERT DURANT EL PERÍODE DE VACANCES ESCOLARS D’ESTIU 2019 (EXP: 249/2018)
REGIDORIA DE RELACIONS CIUTADANES

11.INCOAR, SI ESCAU, EXPEDIENT ADMINISTRATIU PER A LA RESOLUCIÓ DE LA CONCESSIÓ DEMANIAL PER A L’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BAR-CAFETERIA I DELS SERVEIS DE NETEJA I VIGILÀNCIA DE L’EQUIPAMENT COMUNITARI DEL CENTRE CÍVIC MASIA CAL CEGO, A LA SRA. MONTSERRAT MARTÍNEZ NAVARRO, TITULAR DE LA CONCESSIÓ (EXP. 3101/2017)

 

Arxius relacionats: