Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 11 de febrer de 2020

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

ALCALDIA

1.APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY, DE L’ ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ,SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 28 DE GENER DE 2020, (EXP. JGL /2020/3)

REGIDORIA DE SERVEIS GENERALS

2.APROVAR, SI ESCAU, L’ADHESIÓ A L’ACORD MARC DEL SERVEI D’ASSEGURANCES AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA , I CONTRACTAR SI ESCAU, LA PÒLISSA DE RESPONSABILITAT CIVIL I PATRIMONIAL A FAVOR DE LA MERCANTIL ZURICH INSURANCE PLC, PER IMPORT DE 28.078,80 € AMB VIGÈNCIA DE 24 MESOS DES DE L’1 DE GENER 2020 AL 31 DESEMBRE DE 2021 (EXP. 143/2020)

REGIDORIA D’EDUCACIÓ I JOVENTUT

3.APROVAR, SI ESCAU, LA CONVOCATÒRIA DE L’ATORGAMENT D’AJUTS ECONÒMICS TEMPORALS INDIVIDUALS I D’EMERGÈNCIA SOCIAL PER L’ANY 2020, PUBLICAR, SI ESCAU, A LA BASE DE DADES NACIONAL DE SUBVENCIONS, AL BOPT I AL PORTAL DE TRANSPARÈNCIA DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT ( EXP. 103/2020)

4.APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE LA PRÒRROGA DEL CONVENI JOVE BAIX PENEDÈS PER A L’ANY 2020, AUTORITZAR I DISPOSAR , SI ESCAU, PER UNA DESPESA 3.953€ (EXP. 252/2018)

5.APROVAR, SI ESCAU, LA CONVOCATÒRIA DELS AJUTS PER FINANÇAR DESPESES DE TRANSPORT DE L’ALUMNAT QUE CURSI ESTUDIS REGLAT NO OBLIGATORIS FORA DEL MUNICIPI DE CUNIT, DURANT EL CURS ESCOLAR 2019-2020 (EXP. 154-2020)

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT I HABITATGE I PLATGES

6.APROVAR, SI ESCAU, LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA A L’EMPRESA VALLAS & TOILETS S.L.U PER IMPORT DE 1.665 €, DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE COL·LOCACIÓ, NETEJA I RETIRADA DE WC A LES PLATGES DE CUNIT. (EXP. 765/201

REGIDORIA DE NOVES TECNOLOGIES

7.APROVAR, SI ESCAU, LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT I MONITORITZACIÓ DE LA XARXA WIMAX MUNICIPAL I DE LA SEVA ELECTRÒNICA , EL PREU DE LA PRÒRROGA ES FIXA EN UN PREU ANUAL DE 11.157 € MÉS IVA, (EXP. 1251/2017)

PROPOSTES URGENTS
PRECS I PREGUNTES

Arxius relacionats: