Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 11 d'agost de 2020

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en  primera  convocatòria i una hora  més  tard  en segona convocatòria, per a tractar els  assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

ALCALDIA

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA, DE  DATA 4 D’AGOST DE 2020 (EXP. JGL 2020/22)

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT A L’ACORD MARC PER AL SERVEI D’ASSESSORAMENT LEGAL I DEFENSA JURÍDICA DEL SISTEMA DE CONTRACTACIÓ CENTRALITZADA DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÉS (EXP. 674/2020)

 

 

  1. DEIXAR, SI ESCAU, SENSE EFECTES EL NOMENAMENT DE LA FUNCIONÀRIA SRA. AÏDA ANDRÉS CASAS, COM A RESPONSABLE DEL CONTRACTE PER AL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D’OFICINA (LOTS 2 I 3) I NOMENAR COM A RESPONSABLE DEL CONTRACTE A LA SRA. MATILDE GARCÍA GIMÉNEZ. (EXP. 5132/2019)

 

  1. DEIXAR, SI ESCAU, SENSE EFECTES EL NOMENAMENT DE LA FUNCIONÀRIA SRA. AÏDA ANDRÉS CASAS, DEL CONTRACTE PER AL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D’OFICINA (LOT 1) I NOMENAR COM A RESPONSABLE DEL CONTRACTE A LA SRA. MATILDE GARCÍA GIMÉNEZ. (EXP. 2212/2018)

REGIDORIA D’ESPORT

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I LA FEDERACIÓ CATALANA DE BÀSQUETBOL (Exp. 6902/2019)

 

 REGIDORIA DE MEDI AMBIENT I PLATGES

 

  1. DECLARAR, SI ESCAU, DESERTA LA LICITACIÓ PER PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT PER AL L’ADJUDICACIÓ DE L’EXPLOTACIÓ INDIRECTA DE LES ACTIVITATS DE RESTAURACIÓ A LES TEMPORADES DE BANY DE 2020-2021 (Exp. 1015/2020)

 

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, LA TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT PER A LA INCAUTACIÓ DE LA FIANÇA DEFINITIVA DIPOSITADA PER LA SOCIETAT LAND AND SEA MARINAS AND PORTS, S.A, PER INCOMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS COM ADJUDICATARI ( EXP. 1016/2020)

 

REGIDORIA HISENDA I RECURSOS HUMANS

 

  1. APROVAR, LES BASES QUE HAN DE REGIR EN EL PROCEDIMENT SELECTIU MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ PEL SISTEMA DE PROMOCIÓ INTERNA, PER COBRIR COM A PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA 1 PLAÇA DE SERGENT DE LA POLICIA LOCAL DE CUNIT I APROVAR, SI ESCAU, LA CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT SELECTIU (EXP. 4355/2020)

 

  1. APROVAR LES BASES I LA CONVOCATÒRIA QUE TENEN PER OBJECTE LA REGULACIÓ DEL PROCEDIMENT PER A L´ACCÉS, PEL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ LLIURE TRES PLACES DE LA CATEGORIA D´AGENT DE LA POLICIA LOCAL DE CUNIT, DE L’ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, ESCALA BÀSICA, SUBGRUP DE TITULACIÓ C2 (EXP. 4356/2020)

 

PROPOSTES URGENTS

 

PRECS I PREGUNTES

Arxius relacionats: