Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 11 de desembre de 2018

Hora de convocatòria: 13:10 hores

Convocatòria:

 

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

ALCALDIA

1.APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE DATA 4 DE DESEMBRE 2018 (EXP.2018/27)

Arxius relacionats: