Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 10 de març de 2020

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila

Ordre del dia:

ALCALDIA

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY, DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL ,SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA  3 DE FEBRER  DE 2020, (EXP. JGL /2020/7)

REGIDORIA D’EDUCACIÓ

  1. APROVAR, SI ESCAU, EL MODEL DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I LES EMPRESES I/O INSTITUCIONS DEL TERRITORI PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA DE PRÀCTIQUES FORMATIVES NO REMUNERADES “TASTETS D’OFICI” AL CFA DOLORS PAUL PER AL CURS 2019/2020. (EXP. 76/2020)

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I EL CENTRE EDUCATIU D’INFANTIL I PRIMÀRIA POMPEU FABRA DEL MUNICIPI PER ORGANITZAR CURSOS DE NATACIÓ A LA PISCINA MUNICIPAL EN HORARI LECTIU. (EXP. 86/2020)

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, UNA PLAÇA SOCIAL DE CARÀCTER GRATUÏT A LA LLAR D’INFANTS EL TRENET, EN EL NIVELL DE P- 2, DURANT EL CURS 2019/2020, A FAVOR DE L’INFANT S.S.E (EXP. 917/2019)

 

Arxius relacionats: