Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 10 de maig de 2022

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

Ordre del dia:

ALCALDIA

 1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 3 DE MAIG  DE 2022. (EXP. JGL /2022/17)

REGIDORIA DE SEGURETAT CIUTADANA

 1. APROVAR, SI ESCAU, ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE PER A L’ADQUISICIÓ I MANTENIMENT DELS TERMINALS HOMOLOGATS DE LA XARXA RESCAT (EXP. 3243/2022)

RECURSOS HUMANS

 1. APROVAR,SI ESCAU, LES BASES I LA CONVOCATÒRIA PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL D’ORDENANCES, SUBGRUP AP (EXP. 1385/2022)

 

REGIDORIA DE MEDI  AMBIENT, HABITATGE I PLATGES

 1. RECTIFICAR, SI ESCAU, L’ERROR MATERIAL DETECTAT EN L’ACORD DE LA SEGONA CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE PLATJA (GUINGUETES) (EXP. 1197/2022)
 2. ADJUDICAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE D’AUTORITZACIÓ PER EXPLOTAR ELS SERVEIS DE TEMPORADA DE LA PLATJA (GUINGUETES) (EXP. 1197/2022)
 3. CLASSIFICAR, SI ESCAU, LA PROPOSTA PRESENTADA PEL LICITADOR A LA CONTRACTACIÓ PER L’ATORGAMENT DE DRETS D’ÚS PRIVATIU PER LA INSTAL·LACIÓ D’UNA GUINGUETA-BAR (EXP. 2402/2022)

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

 1. REQUERIR, SI ESCAU, A L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA DEL CONTRACTE PEL SERVEI DE NETEJA DE LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALES LA FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE (EXP. 7121/2021)
 2. APROVAR, SI ESCAU, LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA PROVISIONAL DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D’UNA MÀQUINA RETROEXCAVADORA (EXP. 5520/2019)
 3. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA COMUNITAT DE PROPIETARIS PER REHABILITACIÓ DE FAÇANA I JARDINERES (EXP. 1787/2022)
 4. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER CONSTRUCCIÓN DE PISCINA D’ÚS PRIVATIU (EXP. 3483/2022)
 5. ATORGAR, SI ESCAU, LLICENCIA D’OBRA MAJOR PER CONSTUCCIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR (EXP. 97/2022)
 6. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR PER CONSTRUCCIÓN DE 3 HABITATGES UNIFAMILIARES (EXP. 8346/2021)
 7. APROVAR, SI ESCAU, LA DEVOLUCIÓ DE FIANÇA A L’EMPRESA CONSTRUCCIONS ELCO CUNIT S.L (EXP. 2588/2022)
 8. APROVAR, SI ESCAU, LA DEVOLUCIÓ DE FIANÇA A L’EMPRESA PROMOVERTI HABITAT S.L. (EXP. 2212/2022)

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

 1. ATORGAR LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR A LA GENERALITAT DE CATALUNYA, DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ (EXP. 3101/2022)

PRECS I PREGUNTES

No n’hi hagué

Arxius relacionats: