Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 10 de desembre de 2019

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

ALCALDIA

1.APROVAR, SI ESCAU, ELS ESBORRANYS, DE LES ACTES DE LES JUNTES DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 3 DE DESEMBRE I SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 4 DE DESEMBRE DE 2019, (EXP. JGL /2019/51 I JGL/2019/52)

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT I HABITATGE I PLATGES

2.APROVAR, SI ESCAU, LA DEVOLUCIÓ DE GARANTIA DEFINITIVA PER IMPORT DE 419,86 €, CONSTITUÏDA PER L’EMPRESA BNAPLAGAS TRATAMIENTOS PROFESIONALES S.L, PEL CONTRACTE DE SERVEI DE DESRATITZACIÓ I DESINFECCIÓ ALS EQUIPAMENTS MUNICIPALS I VIA PÚBLICA (EXP. 6778/2015)

3.APROVAR, SI ESCAU, LA DEVOLUCIÓ DE GARANTIA DEFINITIVA PER IMPORT DE 92,85 € CONSTITUÏDA PER LA SENYORA M.P PEL CONTRACTE DE L’EXPLOTACIÓ INDIRECTA D’ACTIVITATS DE TEMPORADA DE BANY DE 2019 (EXP. 1000/2019)

PROPOSTES URGENTS
PRECS I PREGUNTES

Arxius relacionats: