Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 1 d'octubre de 2019

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

ALCALDIA

1.APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY, DE L’ ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ,SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 24 DE SETEMBRE DE 2019, (EXP. JGL /2019/41)

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

2.ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA COMUNITAT PROPIETARIS, EDIFICI ILERDA, CARRER DEL CARME,16 PER REHABILITACIÓ FAÇANES, COBERTA I ZONA APARCAMENT EN EDIFICI PLURIFAMILIAR, (EXP. 5029/2019)

3.ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A PROMOVERTI HABITAT, S.L EN CARRER M.EURÈLIA CAPMANY, 30-32 PER CONSTRUCCIÓ DE PISCINES D’ÚS PRIVATIU. (EXP. 4021/2019)

4.ATORGAR, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A TOMAGUEZA, SL, EN CARRER LES SORRES, 25 LOCAL 1, PER REFORMA EN INTERIOR LOCAL COMERCIAL (EXP. 5326/2017)

5.DEIXAR SENSE EFECTE, SI ESCAU, L’APROVACIÓ DEL PROJECTE D’OBRA DE RECREACIÓ PARCIAL D’UN BÚNQUER ANTIAERI APROVAT EN 2 D’OCTUBRE 2018, APROVAR, SI ESCAU, INICIALMENT EL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE RECREACIÓ PARCIAL D’UN BÚNQUER ANTIAERI AMB UN PRESSUPOST DE CONTRACTE DE 65.549,01€ (EXP. 5516/2019)

REGIDORIA D’ EDUCACIÓ

6.APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I EL CENTRE EDUCATIU D’INFANTIL I PRIMÀRIA ELS COSSETANS DEL MUNICIPI PER ORGANITZAR CURSOS DE NATACIÓ A LA PISCINA MUNICIPAL (EXP. 3917/2019)

PROPOSTES URGENTS
PRECS I PREGUNTES

Arxius relacionats: