Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 2 de febrer de 2022

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

Ordre del dia:

ALCALDIA

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL , SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 25 DE GENER DE 2022. (EXP. JGL /2022/03) .
  2. IMPOSAR, SI ESCAU, UNA SANCIÓ PER LA COMISSIÓ D’UNA INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL, “PORTAR GOSSOS DESLLIGATS I SENSE MORRIÓ A LES VIA PÚBLIQUES. (EXP. 4551/2021)
  3. ADJUDICAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN SISTEMA DE GESTIÓ PATRIMONIAL (EXP. 7285/2021)
  4. ADJUDICAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE PER LA CONTRACTACIÓ PEL SERVEI EXTERN DE “DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES” ( EXP. 8382/2021)
  5. APROVAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PEL SERVEI DE DISSENY I PRODUCCIÓ GRÀFICA DE L’AJUNTAMENT (EXP. 5580/2021)
  6. RECTIFICAR, SI ESCAU, ELS ERRORS DE TRANSCRIPCIÓ DETECTATS EN EL PLA DE CONTRACTACIÓ CORRESPONENT A L’ANY 2022 (EXP. 9453/2021)

 

REGIDORIA DE SERVEIS GENERALS (HISENDA I RECURSOS HUMANS)

 

  1. ADJUDICAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE PEL SUBMINISTRAMENT DE CARBURANTS PEL VEHICLES QUE INTEGREN EL PARC MÒBIL MUNICIPAL (EXP. 8099/2021)
  2. APROVAR, SI ESCAU, LA CONVOCATÒRIA DEL CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC/A JURISTA DE TESTIÓ TERRITORIAL (EXP. 718/2022)
  3. APROVAR, SI ESCAU, L’INCREMENT DE L’AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE LA DESPESA A FAVOR DE ZURICH INSURANCE PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA. (EXP. 1860/2020)

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT, HABITATGE I PLATGES

10.APROVAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I PLECS DE CLÀUSULES      ADMINISTRATIVES, PER EL SERVEI DE SUPORT A LA NETEJA VIARIA I MANTENIMENT           DE PARCS I JARDINS DE CUNIT (EXP. 3858/2021)

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

PRECS I PREGUNTES

 

 

 

Arxius relacionats: