Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 5 de novembre de 2019

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

ALCALDIA

1.APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY, DE L’ ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 29 D’OCTUBRE DE 2019, (EXP. JGL /2019/46)

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

2.ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA SRA. M.C.B. PER CONSTRUCCIÓ DE PISCINA D’ÚS PRIVATIU EN AV. CAN NICOLAU, 63-C (EXP. 5828/2019)

3.ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA SRA. S.H.O. PER CONSTRUCCIÓ DE PISCINA D’ÚS PRIVATIU EN AV. MEDITERRÀNIA, 81 (EXP. 5880/2019)

4.ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS AL SR. M. A.R. PER REHABILITACIÓ DE FAÇANA EN HABITATGE UNIFAMILIAR C./VIOLETA, 9 (EXP. 6143/2019)

5.APROVAR, SI ESCAU, LES CERTIFICACIONS FINALS D’OBRA PER A LA RENOVACIÓ DE XARXA D’AIGUA POTABLE EN C/GUSTAVO GALCERAN, C/ROSSELLÓ, AV. CAN NICOLAU I PLUVIALS FOIX- SITGES, AMB UNA INVERSIÓ TOTAL DE 157.518,00€, QUE SOREA COMO CONCESSIONÀRIA DEL CONTRACTE HA REALITZAT A CÀRREC DELS FONS DE REVERSIÓ CORRESPONENTS A L’ANY 2019 (EXP. 1504/2019)

6.ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA COMUNITAT DE PROPIETARIS PER REPARACIÓ PUNTUAL EN CORNISA D’EDIFICI PLURIFAMILIAR, EN C/ ANGEL GUIMERÀ, 2 (EXP. 5837/2019)

PROPOSTES URGENTS
PRECS I PREGUNTES

Arxius relacionats: