Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 9 de gener de 2018

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

ALCALDIA

1.DESESTIMAR, SI ESCAU, LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PRESENTADA PER LA SRA. M.C.A.T. DE DANYS CAUSATS PER CAIGUDA A CAUSA D’UN FORAT A LA VIA PÚBLICA. (EXP. 4987/2016)

2.DESESTIMAR, SI ESCAU, LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PRESENTADA PEL SR. J.A.C.G. PER CAIGUDA A LA VIA PÚBLICA A CAUSA DE LIMITADORS D’ESTACIONAMENT (EXP. 3386/2017)

3.DESESTIMAR, SI ESCAU, LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL, PRESENTADA PER LA SRA. E.P.G. PER CAIGUDA A LA VIA PÚBLICA A CAUSA DE LIMITADORS D’ESTACIONAMENT. (EXP. 105/2017)

Arxius relacionats: