Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 8 de febrer de 2022

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

Ordre del dia:

ALCALDIA

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL , SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 1 DE FEBRER DE 2022. (EXP. JGL /2022/04) .

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT, HABITATGE I PLATGES

  1. RECTIFICAR, SI ESCAU, L’ERROR DE TRANSCRIPCIÓ DETECTAT EN EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES QUE REGULEN LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU PEL SERVEI DE SUPORT A LA NETEJA VIARIA (EXP. 3858/2021)

 

REGIDORIA D’EDUCACIÓ

 APROVAR, SI ESCAU, LA MODIFICACIÓ DEL CALENDARI ESCOLAR DE  LA  LLAR  D’INFANTS MUNICIPAL PER AL CURS ESCOLAR 2021/2022 (EXP. 4367/2021)

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS EN C/ DE LES FIGUERETES 85, PER CONSTRUCCIÓ DE PISCINA D’ÚS PRIVATIU. (EXP. 8700/2021)

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR EN C/ OCEÀ ATLÀNTIC 73, PER CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT I PISCINA. (EXP. 8401/2021)

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR EN C/ DELS GARROFERS 78, PER CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR EN FILERA (EXP. 7217/2021)

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

 PRECS I PREGUNTES

Arxius relacionats: