Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 6 de febrer de 2018

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

ALCALDIA

1. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE DATA 30 DE GENER 2018 (EXP. 450/2018)

REGIDORIA D’URBANISME I RECURSOS HUMANS

2. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA COMUNITAT DE PROPIETARIS CARRER MOSSEN CINTO VERDAGUER, 7 (EXP. 6487/2017)

REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ LA COMUNICACIÓ I SERVEIS SOCIALS.

3. APROVAR, SI ESCAU, LA CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTE PER LA IMPLANTACIÓ I MANTENIMENT D’UN SISTEMA D’INFORMACIÓ GEOGRÀFICA CORPORATIU A L’AJUNTAMENT DE CUNIT (EXP. 4337/2017)

 

Arxius relacionats: