Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 6 de març de 2018

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

ALCALDIA

1.APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE DATA 27 DE FEBRER DE 2018 (EXP. 1121/2018)

2.APROVAR, SI ESCAU, EL REQUERIMENT A LA SENYORA Y.V.M, PER TAL QUE PRESENTI LA SEVA RECLAMACIÓ DE DANYS DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL A TRAVÉS DE LA SEU ELECTRÒNICA. (EXP.1171/2018)

3.APROVAR, SI ESCAU,REQUERIMENT AL SENYOR S.S.A. PER TAL QUE EN UN TERMINI DE 10 DIES PRESENTI LA DOCUMENTACIÓ SOL·LICITADA (EXP. 1145/2018)

4.APROVAR, SI ESCAU, DEIXAR SENSE EFECTES EL NOMENAMENT COM A RESPONSABLE DEL CONTRACTE PER SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D’OFICINA A FAVOR DE LA SRA. E.N.V, I NOMENAR COM RESPONSABLE A LA SRA. A.A.C (EXP.4728/2018)

REGIDORIA D’HISENDA I RELACIONS INSTITUCIONALS

5.APROVAR, SI ESCAU, EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HA DE REGIR EN LA CONTRACTACIÓ D’UNA PLATAFORMA DESTINADA AL SISTEMA D’AUDIOACTES DIGITALS PER L’AJUNTAMENT DE CUNIT (EXP.395/2018)

6.APROVAR, SI ESCAU, LA RECTIFICACIÓ DE L’ERROR MATERIAL DETECTAT EN Codi Validació: 4H4ZW4NQMEEJMKLEXK676FQZD |
L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 20/02/2018, NOTIFICAR A L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA (EXP.4337/2017)

7.APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DEL CONVENI REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ DIRECTA ENTRE L’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS I EMPRESARIS DE CUNIT (ACEC) I L’AJUNTAMENT DE CUNIT AMB L’OBJECTE D’EXECUTAR ACTUACIONS DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL (EXP. 691/2018)

REGIDORIA D’URBANISME I RECURSOS HUMANS

8.APROVAR, SI ESCAU, LA FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE A L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DELS EDIFICIS MUNICIPALS “LA BRUIXA NETEGES GENERALS I MANTENIMENTS”,S.L, (EXP.6172/2017)
REGIDORIA DE SEGURETAT CIUTADANA, ESPORTS I JOVENTUT

9.APROVAR,SI ESCAU, NO ADMETRE LA PROPOSTA PRESENTADA PER L’EMPRESA SURT, FUNDACIÓ DE DONES, PER HAVER ESTAT PRESENTADA FORA DE TERMINI I DECLARAR DESERT EL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ PER LA CONTRACTACIÓ DEL PROJECTE MEDI OBERT “JOVES A PEU DE CARRER” (EXP. 220/2018)

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT, VIA PÚBLICA I PLATGES

10.APROVAR, SI ESCAU, LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU PEL SUBMINISTRAMENT COL·LOCACIÓ, NETEJA I RETIRADA DE LES CABINES DE WC, LA VIGÈNCIA DE LA PRÒRROGA SERÀ A PARTIR DEL DIA 15/06/2018 (EXP.1117/2017)

Arxius relacionats: