Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 5 de juny de 2018

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en  primera  convocatòria i una hora  més  tard  en segona convocatòria, per a tractar els  assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila

Ordre del dia:

ALCALDIA

1. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE  DATA  29 DE            MAIG  DE 2018 (EXP.3046/2018)

 

  1. REQUERIR, SI ESCAU, AL SR. A.P.M. PARA QUE EN UN TERMINI DE 10 DIES PRESENTI LA DOCUMENTACIÓ DEMANADA (EXP. 3123/2018)

 

  1. ADMETRE, SI ESCAU, A TRÀMIT LA SOL·LICITUD PRESENTADA PER LA SRA. M.J.R.R. INCOANT-SE EXPEDIENT DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. (EXP. 3108/2018)

 

  1. ESTIMAR,SI ESCAU, LES AL·LEGACIONS PRESENTADES PER SR. J.S.A. PER RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL (EXP. 1694/2017)

 

  1. DESESTIMAR, SI ESCAU, LA RECLAMACIÓ PATRIMONIAL PRESENTADA PEL SR. L.M.M PELS DANYS A CAUSA D’UNA CAIGUDA AL CARRER (EXP. 4281/2016)

 

 

REGIDORIA D’URBANISME I RECURSOS HUMANS

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR A ALDI SUPERMERCADOS, S.L. PER CONSTRUCCIÓ DE NOU PER A SUPERMERCAT (EXP. 6840/2017)

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, LES CERTIFICACIONS FINALS D’OBRA AMB UNA INVERSIÓ TOTAL DE 315.037,00€ QUE SOREA COM A CONCESSIONÀRIA DEL CONTRACTE D’ABASTAMENT D’AIGUA I SANEJAMENT HA REALITZAT A CÀRREC DEL FONS DE REVERSIÓ CORRESPONENT A L’ANY 2017 (EXP. 2411/2017)

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS AL SR.C. N. PER CONSTRUCCIÓ DE PISCINA D’ÚS PRIVATIU (EXP. 2762/2018)

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A G.P.C, S.L. AV. DE LA FONT, 52 BAIXOS,B PER ADEQUACIÓ DE LOCAL PER DESTINAR-LO A BAR-CAFETERIA. (EXP.1241/2017)

 

 

REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ I SERVEIS SOCIALS.

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT  DE CUNIT I L’EMPRESA  SOREA, S.A.U. PER A LA IMPLEMENTACIÓ DELS FONS DE SOLIDARITAT PER  A  PERSONES  EN SITUACIÓ  ECONÓMICA PRECÀRIA,  EXERCICI  2018  (EXP. 2340/2018)

Arxius relacionats: