Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 4 de setembre de 2018

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en  primera  convocatòria i una hora  més  tard  en segona convocatòria, per a tractar els  assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

A) Part resolutiva

1.Aprovació de l’acta de la sessió anterior, Exp.2018/13
2.Aprovar, si escau, la devolució de la garantia definitiva constituïda per l’associació Escola de Música, Exp. 1661/2018
3.Aprovar, si escau, la classificació d’un aplicatiu per a la gestió de formació i ocupació per a la regidoria d’ensenyament, de l’Ajuntament de Cunit Exp. 1394/2018
4.Aprovar, si escau, la sol·licitud presentada per la Sra. D.M.M, aprovar si escau, mesures provisionals. Exp. 3694-2018
5.Adjudicar, si escau, el contracte per a la implantació i posada en funcionament una plataforma destinada a la gestió de mitjans electrònics, Exp. 1024/2018

Arxius relacionats: