Tipus de sessio:

Caràcter: Extraordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 31 de març de 2021

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en  primera  convocatòria i una hora  més  tard  en segona convocatòria, per a tractar els  assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

ALCALDIA

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL , SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 23 DE MARÇ DE 2021.

(EXP. JGL/2021/11) .

 

 1. DONAR COMPTE ,SI ESCAU, A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, DE            LES SENTÈNCIES DICTADES DES DE JUNY DE 2019 FINS A FEBRER DE 2021 PEL JUTJAT CONTENCIÓS 1 i 2 DE TARRAGONA (EXP. 2398/2021)

 

 1. Aprovar la devolució de la garantia definitiva constituïda per SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, SA, SME de per import de 1.616,31€ corresponent al contracte dels Serveis postals (exp. 1402/2017)

 

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT HABITATGE I PLATGES

 

 1. Aprovar el Conveni de col·laboració i cooperació entre l’Ajuntament del Montmell, la resta d’ajuntaments copropietaris i el Consell Comarcal del Baix Penedès, per al manteniment de l’Àrea Recreativa Forestal del Montmell (ARFM), exercicis 2021 a 2024 (EXP.1771/2021)

 

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

 

 1. Suspendre l’atorgament de la llicència d’obres majors per edifici i estacionament i carril MCAuto destinat a us de restaurant 24 hores de venda de menjar i beguda (EXP.2263/2021)

 

 1. APROVAR LA devolució de la següent fiança constituïda, PER jicb PER IMPORT DE 1.699,95 € (exp. 427/2021)

 

 1. Atorgar llicència d’obra major a PROMOSOLNIT, S.L. PER A LA CONSTRUCCIÓ DE DOS HABITATGES UNIFAMILIARS (exp. 8057/2020)

 

 

REGIDORIA DE SERVEIS GENERALS (HISENDA I RECURSOS HUMANS)

 

 1. APROVAR LES BASES I CONVOCATÒRIA DEL CONCURS OPOSICIÓ-LLIURE PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE VIGILANTS DE LES PLATGES (exp. 2029/2021)

 

 1. Aprovar les Bases generals reguladores dels processos selectius de personal de l’Ajuntament de Cunit. (exp 2452/2021)

 

REGIDORIA DE SERVEIS SOCIALS

 

 1. Aprovar la pròrroga del conveni de cooperació interadministrativa entre l’Ajuntament de Cunit i el Consell Comarcal del Baix Penedès en matèria de serveis socials per l’any 2021 (249/2018)

 

REGIDORIA D’ESPORTS

 

 1. Adjudicar ADJUDICAR el contracte per serveis esportius del CEM els Joncs a l’empresa, LLOP GESTIÓ ESPORTIVA SL amb CIF B62538228 (exp 6475/2020)

 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

 

PRECS I PREGUNTES

Arxius relacionats: