Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 30 de gener de 2018

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

ALCALDIA

1.APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE DATA 23 DE GENER 2018 (EXP. 351/2018)

2.DECLARAR, SI ESCAU, DESISTIDA LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL A LA SRA. M.F.R. CONTRA L’AJUNTAMENT DE CUNIT (EXP. 6554/2017)

REGIDORIA D’URBANISME I RECURSOS HUMANS

3.APROVAR, SI ESCAU, LA CLASSIFICACIÓ, PELS LICITADORS AL CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE NETEJA DELS EDIFICIS MUNICIPALS, REQUERIR, SI ESCAU, A L’EMPRESA “LA BRUIXA NETEGES GENERALS I MANTENIMENTS, SL.” PERQUÈ PRESENTI LA DOCUMENTACIÓ. (EXP. 6172/2017)

REGIDORIA DE SEGURETAT CIUTADANA, ESPORTS I JOVENTUT

4. APROVAR, SI ESCAU, EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE LA CONTRACTACIÓ DEL PROJECTE MEDI OBERT “JOVES AL PEU DEL CARRER”, APROVAR , SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I L’ AUTORITZACIÓ DE LA SEVA DESPESA (EXP. 220/2018)

REGIDORIA DE TURISME, PATRIMONI, ENSENYAMENT, FORMACIÓ I OCUPACIÓ

5. APROVAR, SI ESCAU, EL MODEL DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DE PRÀCTIQUES FORMATIVES NO REMUNERADES “TASTETS D’OFICIS” AL CFA DOLORS PAUL I EL SEU ANNEX PER AL CURS 2017/2018, NOMENAR, SI ESCAU, EL DIRECTOR DEL CFA DOLORS PAUL, COM TÈCNIC DE L’AJUNTAMENT DESIGNAT A LA COMISSIÓ DE SEGUIMENTD’AQUEST CONVENI. (EXP.118/2018)

 

Arxius relacionats: