Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 3 de juliol de 2018

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en  primera  convocatòria i una hora  més  tard  en segona convocatòria, per a tractar els  assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

A) Part resolutiva
1.Aprovació de l’acta de la sessió anterior, Junta de Govern Local sessió ordinària data 26/06/2018, Exp.2018/4
2.Admetre, si escau, a tràmit la sol·licitud presentada per la Sra. A.P.M. incoant-se expedient de responsabilitat patrimonial. Exp. 3123/2018
3.Atorgar, si escau, llicència d’obres menors al Sr. E.P.V. per reforma interior d’habitatge en C/ Manresa, 4A. Exp. 2725/2018
4.Autoritzar i disposar, si escau, la despesa per import de 4.776,41 € a càrrec de la partida pressupostària 24184650000 del pressupost per a l’exercici 2018 de la corporació municipal amb centre de cost 06237 Exp. 73/2018

Arxius relacionats: