Tipus de sessio:

Caràcter: Extraordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 3 de maig de 2018

Hora de convocatòria: 00:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en  primera  convocatòria i una hora  més  tard  en segona convocatòria, per a tractar els  assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

ALCALDIA

 

 1. CONCEDIR, SI ESCAU, TRÀMIT D’AUDIÈNCIA I VISTA DE L’EXPEDIENT A LA SR: T.S.R. PER TAL QUE EN UN TERMINI DE 10 DIES PUGUIN AL·LEGAR I PRESENTAR DOCUMENTACIÓ (EXP. 5977/2017)

 

 1. ADMETRE, SI ESCAU, A TRÀMIT LA SOL·LICITUD PRESENTADA PEL SENYOR A.G.S. INCOANT-SE EL CORRESPONENT EXPEDIENT DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. (EXP. 1688/2018)

 

 1. ADMETRE, SI ESCAU, A TRÀMIT LA SOL·LICITUD PRESENTADA PEL SR. M.M.B. EN REPRESENTACIÓ DE TRANS PIEDRA SERVICIOS INTEGRALES BARCELONA, S.L. INCOANT-SE EXPEDIENT DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. (EXP. 6552/2017)

 

 1. DEIXAR, SI ESCAU, SENSE EFECTE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 24 D’ABRIL DE 2018, REFERENT A LA DESESTIMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL, PRESENTADA PER EL SR. J.L.C (EXP. 1693/2017)

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE PER AL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D’OFICINA, ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I L’EMPRESA SISTEMES D’ORGANITZACIÓ, S.A (EXP. 1361/2018)

 

REGIDORIA D’URBANISME I RECURSOS HUMANS

 

 1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA COMUNITAT DE PROPIETARIS, PER REHABILITACIÓ DE FAÇANES EN EL EDIFICI C/ MAYOR, 28 (EXP. 1624/2018)
 1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA COMUNITAT DE PROPIETARIS, PER REHABILITACIÓ DE FAÇANES EN C/ MAR CANTÀBRIC, 2 (EXP. 1640/2018)

 

 1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA SR. A.P.M PER INSTAL·LACIÓ ELEVADOR DE PERSONES EN HABITATGE PASSEIG MARÍTIM , 51 ÀTIC B (EXP. 5550/2017)

 

REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ I SERVEIS SOCIALS.

 

 1. RECTIFICAR, SI ESCAU, L’ACORD DE DEVOLUCIÓ DE GARANTIA DEFINITIVA DE LA JGL 17 D’ABRIL DE 2018, A FAVOR DE L’EMPRESA AN CONNECT 05, S.L PER L’IMPORT DE 1842,50€, (EXP. 4464/2017)

 

 1. INCOAR, SI ESCAU, EXPEDIENT ADMINISTRATIU PER LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE AMB L’EMPRESA VODAFONE ESPAÑA, SAU I DONAR AUDIÈNCIA AQUESTA EMPRESA COM ADJUDICATÀRIA DEL CONTRACTE (EXP. 3181/2015)

 

REGIDORIA DE TURISME, PATRIMONI, ENSENYAMENT, FORMACIÓ I OCUPACIÓ

 1. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DEL CONVENI REGULADOR DE LA CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A L’ESCOLA D’INFANTIL I PRIMÀRIA POMPEU FABRA PER LA IMPLEMENTACIÓ DEL PROJECTE MUSICAL DEL CENTRE (EXP. 1483/2018)

Arxius relacionats: