Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 3 d'abril de 2018

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

ALCALDIA

1.APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE DATA 3 D’ABRIL DE 2018 (EXP. 1804/2018)

2.APROVAR, SI ESCAU, ADMETRE A TRÀMIT LA SOL·LICITUD PRESENTADA PER LA SRA. Y.V.M. INCOANT-SE EXPEDIENT DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. (EXP. 1171/2018)

REGIDORIA D’URBANISME I RECURSOS HUMANS

3.ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA COMUNITAT DE PROPIETARIS C/ LES SORRES, 1-3 PER REPARACIÓ DE FAÇANA EN EDIFICI PLURIFAMILIAR. (EXP. 1399/2018)

4.APROVAR, SI ESCAU , LA CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTE PER LA REPARACIÓ D’AVERIES AMB DEFECTES D’AÏLLAMENT DE LÍNIES D’ENLLUMENAMENT EXTERIOR DE CUNIT (EXP.6590/2017)

REGIDORIA DE SEGURETAT CIUTADANA, ESPORTS I JOVENTUT

5. APROVAR, SI ESCAU, LA CLASSIFICACIÓ AL CONTRACTE PEL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE MEDI OBERT “JOVES A PEU DE CARRER, NOTIFICAR I REQUERIR, SI ESCAU, A L’EMPRESA SURT, PERQUÈ PRESENTI DOCUMENTACIÓ REQUERIDA (EXP. 220/2018)

REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ I SERVEIS SOCIALS.

6. APROVAR, SI ESCAU, LA CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTE PER EL SERVEI D’IMPLANTACIÓ, POSADA EN FUNCIONAMENT I MANTENIMENT D’UNA PLATAFORMA DESTINADA AL SISTEMA D’AUDIOACTES DIGITALS PER A L’AJUNTAMENT DE CUNIT. (EXP. 395/2018)

7. APROVAR, SI ESCAU, LES BASES I CONDICIONS DE SELECCIÓ D’EMPRESES PATROCINADORES DEL CONGRÉS TECNOLÒGIC LOCALTIC CUNIT 2018 (EXP.1012/2018)

REGIDORIA DE RELACIONS CIUTADANES

8. APROVAR, SI ESCAU, LA CLASSIFICACIÓ PER L’ADJUDICACIÓ DIRECTA DE LA
CONCESSIÓ DEMANIAL DEL SERVEI DE BAR CAFETERIA DEL CASAL MUNICIPAL
(EXP. 2088/2016)

Arxius relacionats: