Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 29 de setembre de 2020

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

 

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en  primera  convocatòria i una hora  més  tard  en segona convocatòria, per a tractar els  assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

ALCALDIA

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY, DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 22 DE SETEMBRE DE 2020.
  2. Incoar, SI ESCAU, expedient sancionador en matèria de tinença d’animals, a la senyora P.D.G.
  1. Incoar, SI ESCAU, expedient sancionador en matèria de tinença d’animals, a la senyora P.G.G.
  1. Imposar, SI ESCAU, al senyor J.P.F, una sanció tipificada com a greu de 401 euros.
  1. Incoar, SI ESCAU, expedient sancionador en matèria de tinença d’animals, al senyor I.B.B.

 

 REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR, PER CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR, A LA SRA. M.C.V.G, AL CARRER GARROFER 82
  2. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS, PER CONSTRUCCIÓ DE PISCINA D’ÚS PRIVATIU, A LA SRA. E.P.G, AL CARRER MART 3 CASA 1
  3. APROVAR, SI ESCAU, L’ADHESIÓ DEL MUNICIPI DE CUNIT, A LA SEGONA PRÒRROGA DEL CONTRACTE BASAT (EXP. 2018.02-d1), EN L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA

 

PROPOSTES URGENTS

 

PRECS I PREGUNTES

 

Arxius relacionats: