Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 13 de juliol de 2021

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

ORDRE DEL DIA

 

ALCALDIA

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL , SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 6 DE JULIOL DE 2021.

(EXP. JGL/2021/26)

 

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA SRA. EMG PER A LA CONSTRUCCIÓ DE PISCINA AL CARRER TUCÀ, 28 (EXP. 4133/2021)

 

REGIDORIA DE SEGURETAT CIUTADANA

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE SERVEI DE GRUA, RETIRADA DE VEHICLES I DIPÒSIT DE VEHICLES AL MUNICIPI (EXP.4948/2021)

 

 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

 

PRECS I PREGUNTES

Ordre del dia:

Arxius relacionats: