Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 29 de juny de 2021

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

ORDRE DEL DIA

 

ALCALDIA

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL , SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 22 DE JUNY DE 2021.

(EXP. JGL/2021/24)

 

  1. DONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, SI ESCAU, DE LA SENTÈNCIA NÚM. 111/2021 DICTADA EN DATA 18 DE JUNY DE 2021 PEL           JUTJAT CONTENCIÓS 2 DE TARRAGONA (EXP. 3027/2020)

 

 

REGIDORIA DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI AMB LA FUNDACIO SANTA TERESA PEL SUPORT A LA INTEGRACIÓ LABORAL DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT I/O TRANSTORN MENTAL (EXP. 4801/2021)

 

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT, HABITATGE I PLATGES

 

  1. DECLARAR DESERT, SI ESCAU, ELS LOTS DE L’EXPLOTACIÓ INDIRECTA DELS SERVEIS LA ZONA DE DOMINI PÚBLIC MARÍTIM TERRESTRE PER A            LA TEMPORADA DE BANY 2021 (EXP. 1016/2021)

 

 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

 

PRECS I PREGUNTES

Ordre del dia:

Arxius relacionats: