Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 29 de maig de 2018

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en  primera  convocatòria i una hora  més  tard  en segona convocatòria, per a tractar els  assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

ALCALDIA

1. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE  DATA  22 DE             MAIG  DE 2018 (EXP.2775/2018)

 

  1. REQUERIR, SI ESCAU, A LA SRA. V.F.A. PER TAL QUE EN UN TERMINI DE 10 DIES RESENTI  ELS  DOCUMENTS  (EXP. 2730/2018)

 

  1. REQUERIR, SI ESCAU, A LA SRA. R. M. T. P, PER TAL QUE EN UN TERMINI DE 10 DIES PRESENTI LA DOCUMENTACIÓ DEMANADA. (EXP. 2862/2018)

 

  1. DESESTIMAR, SI ESCAU, LES AL·LEGACIONS PRESENTADES PER LA SRA. M.A.M EN REPRESENTACIÓ DE J.L.C PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL (EXP.1693/2017)

 

 

  1. DECLARAR, SI ESCAU, LA INADMISSIBILITAT DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES PER L’EMPRESA TELEFÒNICA S.A DE LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PRESENTADA PER LA SRA. M.F.R. DAVANT L’AJUNTAMENT DE CUNIT(EXP. 6611/2017)

 

 

REGIDORIA D’URBANISME I RECURSOS HUMANS

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR AL SR. V.F.P. EN CARRER CUNIT PARC,32 PER LA CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR I PISCINA (EXP. 415/2018)

 

  1. CONCEDIR, SI ESCAU, LA DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA CONSTITUÏDA MITJANÇANT TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA A CHOLBY’PIS,S.L PER IMPORT DE 2061,32€ (EXP. 180/2018)

Arxius relacionats: