Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 28 de setembre de 2021

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

 

ORDRE DEL DIA

 

ALCALDIA

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY  DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 21 DE SETEMBRE DE 2021. (EXP. JGL/2021/37)

 

  1. INCOAR, SI ESCAU, EXPEDIENT SANCIONADOR D’INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA EN MATÈRIA TINENÇA D’ANIMALS (EXP. 5667/2021)

 

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT AL CARRER VIA LACTIA, 127 (EXP. 2924/2021)

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MENOR PER A LA CONSTRUCCIÓ AUXILIAR AL CARRER FRANCESC ALEGRIA, 9 (EXP. 4418/2021)

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LA PRÒRROGA DE LA LLICÈNCIA D’OBRES PER A REHABILITACIÓ DE FAÇANES AL CARRER MOSSEN CINTO VERDAGER, 21-27 (EXP. 4835/2021)

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR PER A LA CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR I PISCINA A L’AV. DE LA MEDITERRÀNIA, 79 (EXP 1797/2021)

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR PER A LA CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR I PISCINA D’ÚS PRIVATIU AL CARRER CUNIT PARC, 49 (EXP. 2242/2021)

 

REGIDORIA DE COMERÇ I CONSUM

 

  1. ADJUDICAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE DE LLOGUER, INSTAL·LACIÓ I RETIRADA DE LLUMS DE NADAL (EXP. 3809/2021)

 

 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

 

 

PRECS I PREGUNTES

 

Ordre del dia:

Arxius relacionats: