Tipus: Junta de Govern Local

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data: 27 de novembre de 2018

Hora: 13:00 hores

Arxius relacionats:

Acta de la sessió

CONVOCATÒRIA:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

ORDRE DEL DIA:

ALCALDIA

1.APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE DATA 20 DE NOVEMBRE DE 2018 (EXP.2018/25)

2.REQUERIR SI ESCAU, A LA SRA M.A.B. PERQUÈ EN EL TERMINI DE 10 DIES PRESENTI LA DOCUMENTACIÓ SOL·LICITADA. (EXP. 6247/2018

REGIDORIA D’URBANISME I RECURSOS HUMANS

3.ATORGAR SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA SRA. P. R. L. PER LA CONSTRUCCIÓ DE PISCINA D’ÚS PRIVATIU AL C/ GIRASOL, 30. (EXP. 6090/2018)