Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 27 d'octubre de 2020

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en  primera  convocatòria i una hora  més  tard  en segona convocatòria, per a tractar els  assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

ALCALDIA

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA, DE  DATA  20 D’OCTUBRE DE 2020

 

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

 

 1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS AL SR. A.S.H, EN CTRA. SAN ANTONI 59

 

 1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA COMUNITAT DE PROPIETARIS EDIFICI COLÓN, EN PASSATGE DEL MAS, 7

 

 1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA SRA. I.R.G. EN C/ SATURN 102-B
 1. APROVAR, SI ESCAU, L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT AL SISTEMA D’ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES (ACM) I DEL CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL (CCDL) PER L’ADQUISICIÓ DE JOCS INFANTILS
 1. APROVAR, SI ESCAU, L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT A LA SEGONA PRÒRROGA A L’ACORD MARC DE MOBILITAT SOSTENIBLE, APROVAR LA CONTRACTACIÓ A L’EMPRESA  ADJUDICATÀRIA  BANC DE SABADELL  RÈNTING S.L. D’UN VEHICLE PER LA BRIGADA MUNICIPAL

 

REGIDORIA D’EDUCACIÓ I JOVENTUT

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, LA CINQUENA ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE CUNIT PER AL PLA EDUCATIU DEL CURS 2020-2021

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES DE PRÀCTIQUES EXTERNES EN CENTRES DE TREBALL ENTRE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI I L’AJUNTAMENT DE CUNIT, 

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I EL CENTRE EDUCATIU INFANTIL I PRIMÀRIA ESCOLA SOLCUNIT DEL MUNICIPI PER ORGANITZAR CURSOS DE NATACIÓ A LA PISCINA MUNICIPAL

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’ASSOCIACIÓ PER A LA CREACIÓ D’ESTUDIS I PROJECTES SOCIALS (CEPS) PER AL SOSTENIMENT DE LA UNITAT D’ESCOLARITZACIÓ COMPARTIDA DE CUNIT (UEC) PEL CURSOS 2020-2021
 1. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I EL CENTRE EDUCATIU D’INFANTIL I PRIMÀRIA POMPEU FABRA PER ORGANITZAR CURSOS DE NATACIÓ A LA PISCINA MUNICIPAL

 

propostes urgents

 

PRECS I PREGUNTES

Arxius relacionats: