Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 27 de juliol de 2021

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

 

ALCALDIA

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL , SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 20 DE JULIOL DE 2021.

(EXP. JGL/2021/28) .

 

  1. DESESTIMAR, SI ESCAU, EL RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ CONTRA L’EXCLUSIÓ DE LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEI D’ASSESSORAMENT I SUPORT A LA CONTRACTACIÓ (EXP. 3552/2021)

 

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ADHESIÓ A L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE PARCS INFANTILS I MOBILIARI URBÀ PER A LA CONTRACTACIÓ DE 70 BANCS (EXP. 3899/2021)

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ADHESIÓ AL CONTRACTE DERIVAT DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA PER UNA DURADA DE 12 MESOS (EXP. 5324/2021)

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENT EN RÈGIM D’ARRENDAMENT, INSTAL·LACIÓ, MANTENIMENT I DESMUNTATGE DE L’ENLLUMENAT DE NADAL (EXP. 3809/2021)

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, LA MODIFICACIÓ DEL PREU PÚBLIC “4.01 PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE FORMACIÓ DOLORS PAUL” (EXP. 3030/2021)

 

REGIDORIA DE SERVEIS GENERALS (HISENDA I RECURSOS HUMANS)

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, LES BASES I LA CONVOCATÒRIA QUE HA DE REGIR EL CONCURS DE MÈRITS PER A LA PROVISIÓ D’UN LLOC DE CAP DE SECCIÓ DE SECRETARIA, ADSCRIT A L’ÀREA DE SECRETARIA DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT. (EXP. 5621/201)

 

  1. APROVAR LES BASES QUE HA DE REGIR EL CONCURS-OPOSICIÓ PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE TÈCNICS/QUES DE TECNOLOGIA D’INFORMACIÓ I COMUNICACIONS DE RÈGIM FUNCIONARI DE CARÀCTER INTERÍ, SUBGRUP A1 DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT.(EXP. 4989/2021)

 

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT, HABITATGE I PLATGES

 

  1. DECLARAR DESERTS, SI ESCAU, ELS LOTS 1, 2 I 3 DEL SERVEI DE RESTAURACIÓ A LA ZONA DE SERVITUD DE PROTECCIÓ PER LA TEMPORADA 2021 (EXP. 1015/2021)

 

 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

10. ADJUDICAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE PEL SERVEI DE MENJADOR DE LA LLAR D’INFANTS “EL TRENET” (EXP. 757/2021)

PRECS I PREGUNTES

Ordre del dia:

Arxius relacionats: