Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 27 d'abril de 2021

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en  primera  convocatòria i una hora  més  tard  en segona convocatòria, per a tractar els  assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

 

ALCALDIA

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL , SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 20 D’ABRIL DE 2021.

(EXP. JGL /2021/14) .

 

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

 

  1. ATORGAR LLICÈNCIA D’OBRES MENORS AL SR. A.R.S. PER LA CONSTRUCCIÓ D’UNA PISCINA D’ÚS PRIVATIU (EXP. 4990/2020)

 

REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I EMPRESA

 

  1. APROVAR EL CONVENI REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ DIRECTA AMB L’ACEC PER A LA DINAMITZACIÓ COMERCIAL (EXP.2312/2021)

 

REGIDORIA DE JOVENTUT

 

  1. CLASSIFICAR LES PROPOSTES PRESENTADES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE DINAMITZACIÓ JUVENIL DE CUNIT (EXP. 1806/2021)

Arxius relacionats: