Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 27 de març de 2018

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

ALCALDIA

1.APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE DATA 20 DE MARÇ DE 2018 (EXP. 1600/2018)

REGIDORIA D’URBANISME I RECURSOS HUMANS

2.ATORGAR, SI ESCAU, A LA SR. M.T.F.M LLICÈNCIA DE MODIFICACIÓ DE RÈGIM DE PROPIETAT HORIZONTAL DE LA FINCA EN C/ SAN JOAN 3. (EXP.6182/2017)

3.ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS AL SR. R.G.R. PER REFORMA PARCIAL EN CARRER DEL MIG, 18 DE CUNIT (EXP.711/2018)

4.ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENOR AL SR. M.M.C. PER REDISTRIBUCIÓ INTERIOR D’ UN HABITATGE EN CARRER VENDRELL, 10 1º 3ª (EXP. 1401/2018)

5.APROBAR, SI ESCAU, ADHESIÓ A LA PRORROGA DEL CONTRACTE DERIVAT DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA DESTINAT A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA PER UN TERMINI DE NOU MESOS DES DE 1 D’ABRIL A 31 DE DESEMBRE DE 2018 (EXP. 1462/2018)

Arxius relacionats: