Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 27 de febrer de 2018

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

ALCALDIA

1.APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE DATA 20 DE FEBRER DE 2018 (EXP. 880/2018)

REGIDORIA D’URBANISME I RECURSOS HUMANS

2.ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA COMUNITAT PROPIETARIS EDIFICI “ANFORAS”, PER LA REPARACIÓ PARCIAL VOLADISSOS DE FAÇANA, PASSEIG MARÍTIM,49 (EXP. 328/20108)

3.ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA SRA. E.E.G., PER CONSTRUCCIÓ PISCINA D’US PRIVATIU, CARRER GARROFERS,32 (EXP. 6585/2017)

REGIDORIA DE TURISME, PATRIMONI, ENSENYAMENT, FORMACIÓ I OCUPACIÓ

4.APROVAR,SI ESCAU, L’ESBORRANY DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIU ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I L’ESCOLA SOLCUNIT PER A L’ORGANITZACIÓ DE CURSOS DE NATACIÓ (EXP. 5237/2017)

REGIDORIA DE RELACIONS CIUTADANES

5. APROVAR, L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER ADJUDICACIÓ DIRECTA, DE LA CONCESSIÓ DEMANIAL DE PART DE L’EQUIPAMENT COMUNITARI “CASAL MUNICIPAL DE CUNIT” PER L’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BAR-CAFETERIA I
ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES, (EXP. 2088/2016)

 

Arxius relacionats: