Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 26 de novembre de 2019

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

ALCALDIA

1.APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY, DE L’ ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ,SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 19 DE NOVEMBRE DE 2019, (EXP. JGL /2019/49)

2.DECLARAR, SI ESCAU, L’ARXIU DE L’EXPEDIENT 6537/2018 DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR DE LA SRA. D.M.S.M.V PER HAVER FET EL PAGAMENT DE 240,60 € AMB CONFORMITAT A LA SANCIÓ IMPOSADA (EXP. 6537/2018)

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT I HABITATGE I PLATGES

3.APROVAR, SI ESCAU, LA IMPOSICIÓ DE LES PENALITATS I LES LIQUIDACIONS ALS LICITADORS PER L’EXPLOTACIÓ INDIRECTA DE LES ACTIVITATS DE PLATJA, PER NO APORTAR LA DOCUMENTACIÓ REQUERIDA UNA VEGADA CLASSIFICATS. (Exp. 1001/2019)
REGIDORIA D’EDUCACIÓ

4.APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I L’AMPA DE L’INSTITUT ERNEST LLUNCH I MARTIN, PER REALITZAR PROJECTES I ACTIVITATS D’INTERÈS PÚBLIC LOCAL EN L’ÀMBIT DE L’EDUCACIÓ DURANT EL 2N I 3R TRIMESTRE DEL CURS 2018-2019 I 1R TRIMESTRE 2019-2020, REGULAR LES CONDICIONS D’ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA. (Exp. 1045/2019)

5.APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I L’AMPA DE L’ESCOLA POMPEU FABRA, PER DESENVOLUPAR EL PROJECTE DE SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES DURANT L’ANY 2019-2020 I REGULAR LES CONDICIONS D’ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA. (Exp. 1325/2019)

PROPOSTES URGENTS
PRECS I PREGUNTES

Arxius relacionats: