Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 26 de juny de 2018

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en  primera  convocatòria i una hora  més  tard  en segona convocatòria, per a tractar els  assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

A) Part resolutiva
1.Aprovació de l’acta de la sessió anterior Junta de Govern Local data 19-06-2018
2.Aprovar, si escau, la devolució de la garantia definitiva constituïda per XENULUA, S.L. per import, 117,98€, per explotació de la guingueta bar GU4 2017. (Exp. 573/2017)
3.Aprovar, si escau, l’acord de pròrroga del conveni amb la Fundació Pere Tarrés, per a la realització teòrico-pràctiques d’us d’instal·lacions municipals fins al 30 de juny de 2019 (Exp. 2514/2018)
4.Aprovar, si escau, la desestimació les al·legacions presentades pel Sr. JMC, en nom i representació del sr. GMC de l’expedient de Responsabilitat Patrimonial

Arxius relacionats: