Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 26 de març de 2024

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

ORDRE DEL DIA

ALCALDIA

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 19 DE FEBRER DE 2024. (EXP. JGL /2024/06)

 

AREA DE TERRITORI, PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ

REGIDORIA VIA PÚBLICA I OBRES

2. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER ADEQUACIÓ DE LOCAL (EXP. 6647/2023)

3. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER REPARACIÓ AL EDIFICI RESIDENCIAL ANFORAS (EXP. 746/2024)

4. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR PER CONSTRUCCIÓ DE 2 HABITATGES APARELLATS I 2 PISCINES (EXP. 6483/2023)

AREA DE SERVEIS INTERN I SEGURETAT CIUTADANA

REGIDORIA DE SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL

5. APROVAR, SI ESCAU, ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE PREVENCIÓ D’ACCIDENTS, VIGILÀNCIA, SALVAMENT I SOCORRISME DE LES PLATGES ANYS 2024-2025 (EXP. 1193/2024)

 

REGIDORIA DE SERVEIS GENERALS

6. INCOAR, SI ESCAU, EXPEDIENT D’INCAUTACIÓ DE GARANTIA PER LA CONCESSIÓ DELS SERVEIS DE BAR-CAFETERIA DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL. (EXP. 6663/2023)

AREA DE TRANSICIÓ ECOLÒGICA I SERVEIS COMUNITARIS

REGIDORIA DE PROTECCIÓ ANIMAL

7. ADJUDICAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE PER LA PRESTACIÓ DE RECOLLIDA, TRACTE I GESTIÓ D’ANIMALS DE COMPANYA, JUNT AMB LA GESTIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ DE LA GOSSERA MUNICIPAL (EXP. 10718/2023)

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

 

PRECS I PREGUNTES

Ordre del dia:

Arxius relacionats: