Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 26 de gener de 2021

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

 

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en  primera  convocatòria i una hora  més  tard  en segona convocatòria, per a tractar els  assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

 

ALCALDIA

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 19 DE GENER DE 2021.

 

  1. INCOAR, SI ESCAU, EXPEDIENT SANCIONADOR D’INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA EN MATÈRIA DE TINENÇA D’ANIMALS A LA SRA. S.Z.G.

 

  1. INCOAR, SI ESCAU, EXPEDIENT SANCIONADOR D’INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA EN MATÈRIA DE TINENÇA D’ANIMALS AL SR. J.M.G.O.

 

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, AUTORITZACIÓ D’ÚS PRIVATIU DE DOMINI PÚBLIC SOL·LICITAT PER “COMPRAR Y RESTAURAR, TODO ES EMPEZAR SL”

 

PROPOSTES URGENTS

 

 

 

PRECS I PREGUNTES

 

 

 

 

 

Arxius relacionats: