Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 25 de maig de 2021

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

ORDRE DEL DIA

 

ALCALDIA

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL , SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 18 DE MAIG DE 2021.

(EXP. JGL /2021/19) .

 

  1. APROVAR EL PROGRAMA DE CONVIVÈNCIA I CIVISME (EXP 3975/2021)

 

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

 

 

  1. ATORGAR LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR AL SR. SSM PER AMPLIACIÓ DE PLANTA SOTERRANI I REFORMA DE PLANTA BAIXA EN HABITATGE UNIFAMILIAR AL CARRER LLOBREGAT, 26 (EXP 2058/2021)

 

  1. ATORGAR LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA C.P. EDIFICI ANFORAS PER REHABILITACIÓ DE PATOLOGIES PUNTUALS DEL CONJUNT DE 5 EDIFICIS PLURIFAMILIARS DE L’AV TARRAGONA,56 (EXP 2887/2021)

 

  1. ATORGAR LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR AL SR. FJM PER A LEGALITZACIÓ TANCAMENT DE PORXOS EN HABITATGE UNIFAMILIAR DE L’AV MEDITERRANIA,102 (EXP 3729/2021)

 

REGIDORIA DE SEGURETAT CIUTADANA

 

  1. DESISTIR DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ DEL CONTRACTE PEL SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA (EXP 1834/2021) .

 

  1. APROVAR EL CONVENI AMB L’AMPA DE L’ESCOLA SOLCUNIT DE CUNIT PER ATORGAR SUBVENCIÓ NOMINATIVA AMB MOTIU DE LA REALITZACIÓ DEL CASAL D’ESTIU 2021 (EXP 2771/2021)

 

  1. APROVAR LA CONVOCATÒRIA DE L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER AL CURS ESCOLAR 2021-2022 (EXP 5105/2021)

 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

9. APROVAR EL CONVENI AMB L’AMPA DE L’ESCOLA COSSETANS DE CUNIT PER DESENVOLUPAR EL PROJECTE DE SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES DURANT EL CURS ESCOLAR 2021-2022 I REGULAR LES CONDICIONS D’ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA (EXP 3527/2021)

10. CLASSIFICAR LES PROPOSTES PRESENTADES PER A L’EXPLOTACIÓ INDIRECTA DELS SERVEIS DE RESTAURACIÓ QUE SE SITUARAN A LA ZONA DE SERVITUD DE PROTECCIÓ PER A LA TEMPORADA 2021,1 (EXP 1015/2021)

11. CLASSIFICAR LES PROPOSTES PRESENTADES PER A L’EXPLOTACIÓ INDIRECTA DELS SERVEIS DE TEMPORADA DE BANY A LA PLATJA 2020-2021 (EXP 1016/2021)

 

PRECS I PREGUNTES

Ordre del dia:

Arxius relacionats: