Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 24 de novembre de 2020

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en  primera  convocatòria i una hora  més  tard  en segona convocatòria, per a tractar els  assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

 

ALCALDIA

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 17 DE NOVEMBRE DE 2020.

 

 REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER REHABILITACIÓ DE FAÇANA EN EDIFICI PLURIFAMILIAR

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA C.P. EDIFICI BENIDORM-4.

 

REGIDORIA DE SERVEIS SOCIALS

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, LA VALORACIÓ REALITZADA PER LA COMISSIÓ AVALUADORA D’AJUDES ECONÒMIQUES D’EMERGÈNCIA SOCIAL I ATORGAR LA CONDICIÓ DE BENIFICIARIS

 

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT I HABITATGE I PLATGES

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, ELS PREUS PÚBLICS DEL TRANSPORT PÚBLIC URBÀ DE CUNIT

 

REGIDORIA D’ESPORTS

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, HARMONITZAT I URGENT DELS SERVEIS ESPORTIUS DEL COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL ELS JONCS

 

PROPOSTES URGENTS

 

PRECS I PREGUNTES

 

 

Arxius relacionats: