Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 24 d'agost de 2021

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

ORDRE DEL DIA

ALCALDIA

1.APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL , SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 17 D’ AGOST DE 2021.(EXP. JGL /2021/32) .

REGIDORIA DE SERVEIS GENERALS (HISENDA I RECURSOS HUMANS)

  1. ADJUDICAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE PEL SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA MITJANÇANT VEHICLE-GRUA, TRASLLAT A DIPÒSITS DE VEHICLES, I/O CENTRES DE TRACTAMENT A L’EMPRESA, AUTO GRÚAS SANT JORDI, SL .(EXP. 4948/2021)

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

  1. PROCEDIR, SI ESCAU, A LA DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA CONSTITUÏDA PER PROMOVERTI HABITAT SL (EXP. 4122/2021)

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

PRECS I PREGUNTES

 

Ordre del dia:

Arxius relacionats: