Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 31 d'agost de 2021

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

ORDRE DEL DIA

 

ALCALDIA

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL , SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 24 D’AGOST DE 2021.

(EXP. JGL/2021/33) .

 

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, LA DISPOSICIÓ DE LA DESPESA DEL CONTRACTE DERIVAT DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA PELS EDIFICIS MUNICIPALS (EXP. 5324/2021)

 

 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

 

PRECS I PREGUNTES

Ordre del dia:

Arxius relacionats: