Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 24 de juliol de 2018

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en  primera  convocatòria i una hora  més  tard  en segona convocatòria, per a tractar els  assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

A) Part resolutiva
1.Aprovar, si escau, l’Acta de la sessió anterior de data 17/07/2018
2.Aprovar, si escau, la devolució de fiança constituïda mitjançant transferència bancaria al SR. J.R.R. Exp. 2763-2018
3.Atorgar, si escau, llicència d’obra major a PROMOVERTI HABITAT, S.L. per construcció de 2 habitatges unifamiliares. Exp. 2997-2018
4.Atorgar, si escau, llicència d’obres menors a BARA MAR PROMOCIONES, S.L per construcció de piscina d’ús privat Exp. 1682/2018
5.Aprovar, si escau, les bases i la convocatòria per a la contractació interina, mitjançant concurso oposició de tècnic superior de comunicació . Exp. 3453/2018
6.Aprovar, si escau, les bases i la convocatòria per a la creació d’una borsa de treball, mitjançant concurs oposició, categoria laboral d’ordenança subgrup C2 Exp. 3442/2018
7.Aprovar, si escau, les bases i la convocatòria per a la creació d’una borsa de treball, mitjançant el sistema de concurs i oposició, en la categoria laboral d’ordenança , subgrup AP. Exp. 3441/2018
8.Aprovar, si escau, l’expedient de contractació per la redacció de projectes constructius de diversos trams de carreteres a Cunit. Exp. 1901/2018

Arxius relacionats: