Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 23 de febrer de 2021

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

 

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en  primera  convocatòria i una hora  més  tard  en segona convocatòria, per a tractar els  assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

 

ALCALDIA

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 16 DE FEBRER DE 2021.

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D’OFICINA A L’EMPRESA LYRECO ESPAÑA, SAU. 

 

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS A LA CP EDIFICI GARROFERS

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA SRA. Y.S.S. PER CONSTRUCCIÓ DE PISCINA D’ÚS PRIVATIU

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR AL SR. A.L.T. PER AMPLIACIÓ I REFORMA D’HABITATGE UNIFAMILIAR

 

  1. CONCEDIR, SI ESCAU, A TELXIUS TORRES ESPAÑA SLU LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE L’ÚS COMÚ ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC PER INSTAL·LACIÓ D’UNA ESTACIÓ BASE TELEFONIA MÒBIL AL C/TULIPA 127 DE CUNIT

 

REGIDORIA DE SERVEIS COMUNITARIS

 

  1. ADJUDICAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE PEL SERVEI PÚBLIC DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE CUNIT, A L’EMPRESA GESTIÓ INTEGRAL DE CEMENTERIOS DE NOMBER SL.

 

 

PROPOSTES URGENTS

 

 PRECS I PREGUNTES

 

Arxius relacionats: